تاثیر ترتیب متولد شدن فرزندان خانواده در شکل گیری شخصیت

5

اینکه فرزند چندم خانواده هستید (birth order) روی شکل گیری شخصیتتون کاملا تاثیرگذاره. www.iranmehrcollege.com 021-84378