به هوش آمدن میشائیل شوماخر پس از 6 سال

377

اتومبیلران معروف آلمانی پس از 6 سال به هوش آمد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده