تخلفات آشکار رانندگان در سایه‌ی بی‌توجهی شهرداری

30

در سقز بنا به تشخیص مسئولین در چند مسیر از جمله میدان استقلال به منظور جدا کردن خیابان استادشیرازی از میدان، جداکننده‌های ترافیکی نصب شده است، اما به مرور بر اثر استهلاک و یا عبور و مرور ماشین‌ها بر روی آن از بین رفته است. رانندگان نیز بدون توجه به چراغ قرمز و دوربین ثبت تخلفات وارد لاین خیابان استادشیرازی شده و از محلی که جداکننده‌های ترافیکی تخریب شده‌ است به سمت میدان تغییر مسیر می‌دهند و شهرداری نیز نسبت به این قضیه منفعل است.