تریلر دوم فیلم Spiderman: Far From Home منتشر شد

253

تریلر دوم فیلم Spider-man: Far From Home را منتشر شد که بیشتر بر روی روابط اسپایدر من و میستریو تمرکز دارد و شامل اسپویل هایی از فیلم Avengers: Endgame است

۵ ماه پیش
# Spider
# Man
# Spider