کانون ها و مراکز مشارکتی

109

معرفی و آشنایی با کانون ها و مراکز مشارکتی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران