موسیقی محلی بلوچی

6,601

بلوچی ساز و زیمل. اجرای عالی از عمار حسین زهی از شبکه هامون. در جشنواره تابستانی منطقه آزاد چابهار.