خلاصه ای از مرحله تعیین خط گرندپری آلمان 1983 (هوکنهایم)

177

فرمول یک ایران - خلاصه ای از مرحله تعیین خط گرندپری آلمان 1983 (هوکنهایم)