دوران (قسمت 11) | بخش چهارم بررسی انقلاب کبیر فرانسه

1,690

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب فرانسه گفتگو می شود