رسم مثلث (تمرین ۲ صفحهٔ ۵۲ ریاضی تکمیلی هفتم سمپاد)

1,481
ریاضی تکمیلی سمپاد
ریاضی تکمیلی سمپاد 36 دنبال‌ کننده

برای تمرین ۲ صفحهٔ ۵۲ ریاضی تکمیلی هفتم سمپاد