من از هلند می آیم!

438

در جریان راهپیمایی اربعین، از مسلمان شدنش، حجاب، زندگی در هلند و ... می گوید. (منبع: bayanmanavi.ir)