نماهنگ لشگر آغلادی

28

«نماهنگ لشگر آغلادی» « با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای » «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی» https://t.me/shahidjodeiri