تکنیک دفاع شخصی در برابر ضربه پا

559

آموزش دفاع شخصی در تبریز توسط مربی رسمی کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی فدراسیون ورزشهای رزمی 09149117266