شناخت سازمان مجاهدین خلق ( مستند )

116

یک مستند عالی و با استفاده از فیلم های آرشیوی و دیده نشده که به تماشاگر شناخت عالی از این سازمان و ریشه های آن و چرایی برعکس شدن تفکرات شان بعد از انقلاب + حمایت های حجه الاسلام منتظری + اعترافات مجاهدینی های سابق + ... /// ... که دیدن آن را برای هر حقیق جویی پیشنهاد می کنم