سریال طنز شب های برره قسمت یازدهم

187

جنتلمنگی برره ای! کیانوش بلده چطور به خانومش برسه و خوشحالش کنه ولی آیا بقیه مردای برره ای هم بلدن؟