معاون کمیته امداد مازندران: سرانه 250 هزارتومان برای دانش آموزان در نظر گرفته ای

152

احمد سعادت معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی مازندران گفت برای دانش آموزان محروم مازندرانی سرانه 250 هزارتومانی را در نظر گرفته ایم