خود کشی دو نوجوان اصفهانی در چالش اینترنتی

1,374

دو نوجوان دختر اصفهانی در چالش اینترنتی خودکشی کردند.