بررسی نوسانات بازار ارز و سکه

190

در این قسمت از برنامه نوسانات بازار ارز و سکه ، وضعیت بازار در هفته های گذشته و پیش بینی روند آتی مورد بررسی قرار می گیرد.

اکو ایران
اکو ایران 72 دنبال کننده