گرامر کاربرد حرف اضافه by

38

در این ویدیو کاربرد حرف اضافه کلمه by در زبان انگلیسی توضیح داده شده است.