روش شستشوی طناب صخره نوردی

89

شستشوی طناب صخره نوردی ویا کار در ارتفاع با دستگاه واترجت بار دستگاه واترجت بین 100تا120بار تنظیم گردد فاصله نازل تا طناب کمتر از 10سانت نیاشد تا به طناب آسیب نرسد بعد از شستشوی طناب را در سایه گذاشته تا خشک گردد (روش تجربی)