ارتباط سالم در روابط بین زوجین چگونه حاصل میشود؟_بحث کارشناسی در تلوزیون

615

در این کلیپ خانم فاطمه طالبی،کارشناس روان شناسی، در برنامه خانه و زندگی از شبکه استانی سیمای همدان، درباره ارتباط سالم در روابط بین زوجین صحبت کرده است.