شستشوی نمای ساختمان وزارت بهداشت با واترجت

28

شستشوی نمای ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت آذرخش ساختمان کهن اجرایی شده است.