شرکت هوا ابزار Hatco

31

شرکت هوا ابزار در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی