فراخوان تجهیز موزه شهرداری اردبیل

212

شهروندان عزیز جهت غنی سازی فرهنگ، و معرفی هر چه بهتر تاریخ و هنر شهر اردبیل با شهرداری اردبیل همکاری نمایید