تايم لپس عمليات ترابري دريايي در بنادر پل و لافت (قشم)

30

عمليات ترابري دريايي خودرو و مسافر با شناور لندينگ كرافت در بنادر پل و لافت (قشم)