شباهت لباس بازیگران زن سریال بردار جان به لباس فرم سازمان مجاهدین خلق

267

شباهت لباس بازیگران زن سریال بردار جان، به لباس فرم سازمان مجاهدین خلق، #نفوذدرصداسیما