تصویب قانون شرایط عزل رییس جمهور در مجلس خبرگان قانون اساسی

143

ویدیویی کمتر دیده شده از تصویب قانون شرایط عزل رییس جمهور در مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور شهید بهشتی، شهید هاشمی نژاد، مرحوم منتظری و آیت الله سبحانی.