سفر دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به خراسان جنوبی

39