زمین ، مادر ما نیازمند یاری ماست ...

248

حالش خوش نیست... دارد می میرد... دارد خفه می شود زمین را می گویم... مادرمان فرزندانش کمر به نابودی او بسته اند. فرزندان ناسپاس در حق مادر خود جفا می کنند جنگ می کنند، درخت را بر زمین می افکنند، فرشتگانی به نام حیوان را سر می برند و همدیگر را نابود می کنند. اما چندین سال است که این فرزندان ناخلف، مهر و سخاوت مادر را نیز دشنه ای کرده اند و آن را هر روز بیش از پیش، بر قلب مادر فرو می برند. مراقبش باش

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده