شهر بهتر ، زندگی بهتر

105

روز شهرهای جهان، مناسبتی جهانی است که هر سال ٣١ اکتبر، نگاه جهان را به داشتن "شهر بهتر، زندگی بهتر" جلب می کند. "اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری اصفهان"

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.