بازدید وزیر ارتباطات از دانشگاه شریف

984

بازدید مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف 5 تیر 97