مشاوره پیش از ازدواج

28,331

لزوم مراجعه به یک مرکز مشاوره معتبر و انجام مشاوره پیش از ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. با پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی و ارتباطات بین افراد، شناخت دقیق از شرایط و خصوصیات همسر آینده، بسیار مهم است.