جلسه اول کلاس استاد حسین حسن زاد

246

اولین جلسه از کلاس های استاد حسن زاد مدرس ریاضیات در جهشینو