استاد پناهیان - حتی دست خالی هم میتوان سی شب مهمانِ خدا و امام حسین(ع) باشیم

969