پیام نوروزی دکتر محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی/ قسمت اول

189

یام نوروزی دکتر محمد رضا رضایی نماینده مردم شهرستان جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی/ قسمت اول