تحلیل نماد کگهر. 5 شهریور 1398.

168

تحلیل نماد کگهر. 5 شهریور 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد