دوران (قسمت 18) | بخش اول بررسی انقلاب چین

885

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب چین گفتگو می شود