موج قرآن - استودیو صداهای همراه

170

باز هوای سحرم آرزو ست خلوت و مژگان ترم آرزو ست شکوه غربت نبرم این زمان دست تو و روی تو ام آرزوست …