مردم مانند همیشه با مسوولان سرشماری بدقت همکاری کنند

250

قدردانی از دست اندرکاران سرشماری عمومی نفوس و مسکن