کلیپ آیت الکرسی با قرائت مشاری العفاسی

808
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

خداوند ، که نیست خدایی مگر آن زنده پاینده ، خواب سبک و سنگین درنگیردش، آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست ، کیست آنکه نزد او شفاعتی کند! مگر به اذن او ، می داند ، آنچه در پیش روی و پشت سر دارند، و به چیزی از علم او احاطه نیابند، مگر بر آنچه بخواهد، کرسی فرمانروایی اش آسمانها و زمین را فراگرفته، و نگهداشت آنها بر او آسان است، و اوست والای عظیم

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده