سرانجام دشمنان اسلام زانو خواهند زد | آیت الله خامنه ای

577