فول مچ بازی ردینگ - چلسی؛ بازی دوستانه (نیمه دوم)

40

بازی دوستانه - فول مچ بازی ردینگ - چلسی - 28 جولای 2019