فرایند مدیریت پسماند در شهر اصفهان

415

صحبتهای دکتر علی دهنوی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص فرایند مدیریت پسماند در شهر اصفهان