بارش عجیب تگرگ در ایتالیا

353

بارش عجیب تگرگ در شهر پسکارای ایتالیا

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده