دوران (قسمت 15) | بخش سوم بررسی انقلاب روسیه

200

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود