زیبا ترین کار نان در خانه ... نان بدون اجاق و اجاق بدون پخت

644

مقادیر: ٢ كوب دقیق ابیض-٢كوب دقیق اسمر-م ك خمیرة-م ك سكر-٢ م ك زیت-م ص ملح- م ص خلفاء دافیء للعجن حوالی كوب ونصف

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزار دنبال کننده