عکس العمل چارلز لکلرک بعد از گرفتن دومین پول پوزیش خود در فرمول یک

251

فرمول یک ایران - عکس العمل چارلز لکلرک بعد از گرفتن دومین پول پوزیش خود در فرمول یک