جدایی بحرین از ایران در زمان محمدرضا پهلوی

181

روند جدایی بحرین از ایران در زمان محمدرضا پهلوی شبکه خبر سیما براساس مصوبه مجلس ملی در سال 1336 ، بحرین استان چهاردهم ایران بود.