آموزش تلفظ انگلیسی فونوتیک dʒ

71

  برای آموزش زبان انگلیسی فونوتیک نامجو بی بی سی می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.