روحانی: نهاد مالی اروپا گام مهمی برای حفظ برجام است

97

منبع: ۱۳۹۷٫۷٫۱۱، president.ir