آزمایش تمام مقیاس ساختمان جداسازی لرزه ای شده در دانشگاه کالیفرنیا (2)

461
پارس سایزمیک
پارس سایزمیک 7 دنبال‌ کننده

ساختمان 5 طبقه ای به صورت تمام مقیاس بر روی میز لرزه دانشگاه کالیفرنیا تحت رکوردهای مختلف زلزله مورد آزمایش قرار گرفته است. این سازه در دو حالت جداسازی لرزه ایشده و پایه ثابت تست شده است. در این فیلم تأثیر کاهش شتاب و دریف طبقات از نماهای مختلف بیرونی و داخلی قابل مشاهده است.